ใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน